การรับสมัครเรียน

ระเบียบการโรงเรียนเสริมสวยคุณโจ
การวัดผลและประเมินผล
สอบวัดผลทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยจะต้องสอบผ่านเกณฑ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

การมอบประกาศนียบัตร และประกาศนียบัตรชั้นสูง (ดิโพลม่า)
จะมอบให้แก่ผู้ที่เรียนจบหลักสูตร และผ่านพิธีรับมอบประกาศนียบัตรแล้วเท่านั้น

ระเบียบข้อบังคับ
1.ต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยขณะอยู่ภายในโรงเรียน ตามแบบฟอร์มที่โรงเรียนกำหนด
2.ต้องตั้งใจศึกษา และเชื่อฟังคำสั่งของอาจารย์
3.ต้องมาเรียนตามที่โรงเรียนกำหนด
4.ห้ามนำเพื่อนหริอผู้ที่ไม่มีกิจธุระติดต่อทางโรงเรียน เข้ามาในโรงเรียน
5.การหยุดเรียนต้องแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบ
6.ทางโรงเรียนไม่อนุญาตให้นักเรียนใช้โทรศัพท์ของโรงเรียน
7.ทางโรงเรียนจะไม่อนุญาตให้ถ่ายรูปในโรงเรียนโดยเด็ดขาด นอกจากจะได้รับอนุญาต
8.สำหรับนักเรียนหอพักจะออกจากหอพัก จะต้องขออนุญาตจากผู้จัดการหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจแทนผู้จัดการก่อน
9.ผู้ใดฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนทางโรงเรียนจะจำหน่ายชื่อออกจากทะเบียน

การสมัครเข้าเรียน
๐ ยื่นใบสมัครตามแบบฟอร์มของโรงเรียน
๐ ต้องมีรูปถ่ายขนาด 3 X 3 นิ้ว จำนวน 3 รูป
๐ สมัครเรียนได้ทุกวันไม่มีวันหยุด
๐ เมื่อชำระเงินแล้ว ทางโรงเรียนจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ

เวลาเรียน
– ภาคเช้า สอนตั้งแต่ 09.00 – 16.00 น.
– ภาคค่ำ สอนตั้งแต่ 17.00 – 20.00 น.
– ภาคพิเศษ เสาร์ – อาทิตย์ สอนตั้งแต่ 09.00 – 15.00 น.

หมายเหตุ : สามารถสมัครเรียนได้ทุกสาขา