งานฉลองประกาศนียบัตร โรงเรียนเสริมสวยคุณโจ “แอนด์แซคส์” วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคมม 2562 ณ โรงแรม บางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร