นโยบายการใช้งานเว็บไซต์

เว็บไซต์ www.khunjoeschool.com นี้ มีจุดประสงค์เพื่อต้องการส่งเสริมให้การค้าแบบพาณิชย์อีเลคโทรนิค หรือการค้าระบบ E-Commerce เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายทั้งในเมืองไทยและประเทศใกล้เคียง โดยยึดหลักการที่ว่า “สร้างโอกาสและเพิ่มช่องทางใหม่ๆ ให้กับธุรกิจด้วยระบบ E-Commerce โดยใช้ต้นทุนที่ต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้” เป็นธรรมดาของการอยู่ร่วมกันในสังคม จะต้องมี กฏ กติกาและมารยาทที่เป็นข้อกำหนดมาตรฐานของการอยู่ร่วมกัน เว็บไซต์ www.khunjoeschool.com ก็เหมือนกับสังคมอื่นๆทั่วไป ซึ่งจำเป็นจะต้องมี กฏ กติกาและมารยาท เพื่อปกป้องความดีงามของศีลธรรมและวัฒนธรรมอันล้ำค่าซึ่งเป็นมรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษ รวมทั้งสถาบันหลักอันเป็นที่เคารพยิ่งของพวกเราทุกคน นั่นคือ สถาบันชาติ ศาสนา และ พระมาหกษัตริย์ ดังนั้นจึงขอกำหนดกติกาและมารยาทในการใช้บริการเว็บ www.khunjoeschool.com ดังนี้

1. ไม่อนุญาตให้โฆษณาประชาสัมพันธ์และจำหน่ายสินค้าที่ผิดต่อศีลธรรม และ/หรือผิดกฏหมายของบ้านเมืองผ่านระบบเว็บไซต์ www.khunjoeschool.com ถ้าพบ จะถูกลบทิ้งทันที
2. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ข้อความใดๆ อันเป็นการลบหลู่ หรือล่วงละเมิดต่อสถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ ศาสนา(ทุกศาสนา) และ พระมหากษัตริย์ ผ่านเว็บไซต์ www.khunjoeschool.com โดยเด็ดขาด ถ้าพบจะทำการลบทิ้งทันที
3. การกระทำของสมาชิกที่ถือว่าเป็นการล่วงละเมิดต่างๆ ในข้อที่ 1 และข้อที่ 2 ไม่ถือว่าเป็นความผิดของผู้ดูแลเว็บ www.khunjoeschool.com แต่ให้ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของสมาชิกคนนั้นเอง
4. กรณีเกิดข้อผิดพลาดอันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุทกภัย ,วาตภัย ,แผ่นดินไหว หรือไฟไหม้ จนเป็นเหตุให้ ระบบการทำงานและ/หรือ ข้อมูลเสียหาย ในกรณีนี้ผู้ดูแลเว็บ www.khunjoeschool.com จะทำการช่วยเหลืออย่างเต็มความสามารถ แต่จะไม่รับประกันการได้คืนมาของข้อมูล อันเกิดจากสาเหตุดังกล่าว
5. การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและข้อกำหนดต่างๆในเว็บไซต์ www.khunjoeschool.com นี้ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า
6. สมาชิกที่เข้ามาใช้บริการที่เว็บไซต์ www.khunjoeschool.com แห่งนี้ จะถือว่าได้ยอมรับข้อกำหนดทั้ง 6 ข้อข้างต้นแล้ว โดยไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้น